Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvodní upozornění

Společnost Green Medical s.r.o. tímto upozorňuje, že část A této podstránky, resp. dokumentu, tvoří všeobecné obchodní podmínky, které upravují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.namaximum.cz a kterými si prodávající plní oznamovací povinnosti vůči spotřebitelům. Část B této podstránky, resp. dokumentu, která se nachází níže, tvoří podmínky ochrany osobních údajů. Prostřednictvím této části si prodávající plní oznamovací povinnosti vůči subjektům údajů, které v internetovém obchodě odevzdávají své osobní údaje v souvislosti s nákupem zboží, s přihlášením k newsletteru, s registrací v internetovém obchodě apod.

ČÁST A: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

1. „Prodávajícím“ společnost Green Medical s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 02305348, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 218013, emailový kontakt: info@namaximum.cz, telefonický kontakt: 735888696. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti.

2. „Kupujícím“ osoba, která má zájem uzavřít s Prodávajícím nebo s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek www.namaximum.cz.

3. „Spotřebitelem“ Kupující, který při uzavření a plnění kupní smlouvy jedná s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

4. „Registrovaným uživatelem“ osoba, která se zaregistruje v Internetovému obchodě za účelem využívání služeb spojených s on-line registrací.

5. „Smluvními stranami“ Prodávající a Kupující.

6. „Smlouvou“ kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.namaximum.cz.

7. „Internetových obchodem“ obchod provozovaný pod doménou www.namaximum.cz. Internetový obchod není určen pro osoby mladší 18 let, pro osoby s omezenou svéprávností a pro osoby, které nejsou Spotřebiteli.

II. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání Smluv, jejichž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím, s využitím prostředků komunikace na dálku v Internetovém obchodě, a jsou nedílnou součástí takto uzavřené Smlouvy.

2. Nestanoví-li písemné ujednání mezi Smluvními stranami jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím tyto obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem (dále jen „Rozhodné právo“). V případě, že Kupující je Spotřebitelem a některé z jeho práv a povinností ve smyslu těchto obchodních podmínek a Rozhodného práva jsou právním řádem země, ve které má Spotřebitel svůj domicil, upraveny odchylně, použije se právní úprava, která je pro Spotřebitele příznivější.

III. Zboží a jeho hodnocení

1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje informace o zboží určeném Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení jeho hlavních vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy a dalších informací vztahujících se ke konkrétnímu zboží. Zboží, které se v Internetovém obchodě zobrazí na základě vyhledávání Kupujícího, je řazeno podle skladové dostupnosti zboží, relevance hledaného výrazu a dle prodejnosti produktů.

2. Kupní cena zboží v Internetovém obchodě je uvedena včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Kupní cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je u příslušného zboží uvedena v Internetovém obchodě.

3. Pokud jsou u zboží na Internetových stránkách uvedeny dvě částky, z nichž jedna částka je přeškrtnutá, má přeškrtnutá částka pouze informativní charakter a kupní cenou je částka nižší, která není přeškrtnuta.

4. Veškeré informace týkající se zboží uvedené v Internetovém obchodě, např. popis zboží, jeho specifikace, fotografie atd., jsou informacemi dostupnými Prodávajícímu v době jejich uvedení, přičemž zboží se může ve skutečnosti určitým způsobem od těchto informací mírně lišit. Prodávající si vyhrazuje právo provést úpravy menšího rozsahu u popisu zboží za účelem uvedení popisu do souladu se skutečností.

5. Nabídky zboží umístěné v Internetovém obchodě jsou časově a množstevně omezené, tak jak je uvedeno v konkrétních případech u zboží v Internetovém obchodě nebo v rámci upoutávky týkající se marketingových akcí Prodávajícího.

6. Prodávající si vyhrazuje právo omezit u konkrétního zboží maximální počet nákupů, které může realizovat jednotlivý Kupující, a to z důvodu zajištění spravedlivé možnosti nákupu všem Kupujícím.

7. Za účelem sledování a vyhodnocování spokojenosti Kupujících s Internetovým obchodem a s nabízeným zbožím Prodávající umožňuje, aby Kupující v Internetovém obchodě zadal své hodnocení, které bude u příslušného zboží v anonymizované podobě zobrazeno pro účely dalších návštěvníků Internetového obchodu. 

8. Pravost těchto hodnocení Prodávající zajišťuje tak, že možnost hodnocení je zpřístupněna pouze Kupujícím, kteří uskutečnili nákup v Internetovém obchodě, a to prostřednictvím vlastního systému Prodávajícího nebo prostřednictvím systému pro zpracování hodnocení poskytovaného 3. osobou. Poskytnutí hodnocení je zcela dobrovolné.

9. V případě, že systém pro sběr a zpracování hodnocení provozuje 3. osoba, jakožto dodavatel služby, v emailu obsahujícím možnost odevzdat Prodávajícímu hodnocení bude taková osoba řádně identifikována, kdy podmínky poskytnutí příslušné služby jsou blíže popsány na internetových stánkách uvedené osoby.

10. V každém případě, kdy Kupující odevzdá Prodávajícímu své hodnocení, dochází k udělení nevýhradní a bezúplatné licence k využití hodnocení bez časového a územního omezení, která Prodávajícího opravňuje k použití hodnocení jakýmkoliv způsobem.

11. Kupující zmocňuje Prodávajícího k využití hodnocení, aniž by Kupujícího označil za autora, k výkonu svých osobnostních práv jeho jménem, a to buď samostatně, nebo s pomocí třetích osob.

12. Poskytnutím hodnocení Kupující potvrzuje, že je oprávněn užívat majetková autorská práva ke svému hodnocení v rozsahu nezbytném pro udělení výše uvedené recenze, a že tuto recenzi poskytuje jako pravdivou v návaznosti na provedený nákup v Internetovém obchodě. Udělením licence Kupující zároveň potvrzuje, že hodnocení neporušuje autorská práva 3. osob.

13. Hodnocení Kupujícího nesmí obsahovat informace, které jsou protiprávní nebo které odporují dobrým mravům.

14. Používání automatických hodnotících nástrojů a hodnocení, která nepocházejí od Kupujícího, se zakazuje.

15. Prodávající může v Internetovém obchodě umísťovat jak pozitivní, tak i negativní recenze, které nesmí bez vážného důvodu mazat. Prodávající si nicméně vyhrazuje právo zcela nebo zčásti vymazat všechny hodnocení odporující těmto podmínkám.

16. Hodnocení nejsou sponzorována.

17. Prodávající může za poskytnutí hodnocení nabídnout Kupujícímu určité protiplnění, zejména ve formě slevy na další nákup, kdy podmínky pro získání a uplatnění takových protiplnění mohou být stanoveny vždy individuálně – dle aktuální marketingové akce Prodávajícího.

18. Prodávající zveřejňuje v jednotlivá hodnocení chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Hodnocení poskytnuta v jiném jazyce mohou obsahovat i překlady, které zajistí sám Prodávající.

IV. Informace před uzavřením Smlouvy a postup uzavření Smlouvy

1. Před uzavřením Smlouvy sděluje Prodávající Spotřebiteli následující informace:

1.1. možné způsoby platby jsou uvedeny v čl. VI. těchto obchodních podmínek a způsob dodání zboží je uveden v čl. V. těchto obchodních podmínek,

1.2. pro dodání zboží platí pouze ta omezení, která jsou uvedena v čl. III. těchto obchodních podmínek,

1.3. výše nákladů na dodání zboží je uvedena v čl. V. těchto obchodních podmínek,

1.4. údaje o právech vznikajících z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. VIII. těchto obchodních podmínek,

1.5. Smlouva není uzavírána na dobu neurčitou, jejím předmětem není opakované plnění, ani není smlouvou podle ustanovení § 1837 písm. l) zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

1.6. Spotřebitel není povinen zaplatit před uzavřením Smlouvy žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu,

1.7. náklady na použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých je uzavřena Smlouva, nese v plné výši Kupující, přičemž výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, jehož Kupující při uzavření Smlouvy využívá. Ze strany Prodávajícího nejsou účtovány žádné dodatečné poplatky za využití prostředků komunikace na dálku,

1.8. bližší informace o využití práva na odstoupení od Smlouvy a o formuláři pro odstoupení od Smlouvy jsou uvedeny v čl. VII. těchto obchodních podmínek,

1.9. v případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitel nese náklady za vrácení zboží, tak jak je blíže uvedeno v čl. VII. těchto obchodních podmínek,

1.10. Spotřebitel se může v rámci mimosoudního vyřizování stížnosti obrátit na Prodávajícího prostřednictvím adresy: info@namaximum.cz, a dále může podat stížnost proti postupu Prodávajícího k orgánu dohledu nebo státního dozoru, kterým je ve věcech ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a ve věcech ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

1.11. Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli ani k Registrovanému uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá v českém jazyce.

3. Tím, že Kupující odešle prostřednictvím Internetového obchodu objednávku, souhlasí s uzavřením Smlouvy distančním způsobem s využitím prostředků komunikace na dálku.

4. Technické kroky, které vedou k uzavření Smlouvy, jsou následující:

4.1. Po zadání adresy Internetového obchodu v internetovém prohlížeči se Kupujícímu zobrazí nabídka zboží a Kupující má možnost zvolit si konkrétní zboží.

4.2. Poté, co Kupující zvolí konkrétní zboží z nabídky Prodávajícího, zobrazí se detailní informace o tomto zboží.

4.3. Kupující vybere požadované množství a vloží zboží do elektronického nákupního košíku kliknutím na tlačítko kliknutím na tlačítko znázorňující nákupní košík. Elektronický nákupní košík je Kupujícímu přístupný kdykoliv po kliknutí na tlačítko znázorňující košík.

4.4. Po kliknutí na tlačítko znázorňující košík se Kupujícímu zobrazí přehled vybraného zboží obsahující pro každou položku vloženou do elektronického nákupního košíku označení zboží, zvolené množství, odhadovanou dobu dodání a cenu zboží a dále i celkovou cenu složenou ze součtu cen všech položek a ceny dopravy. Kupující má možnost ověřit si v nákupním košíku obsah objednávky, a pokud chce některou z položek změnit či odstranit, může tak v daném kroku učinit s tím, že zároveň má možnost vrátit se do Internetového obchodu.

4.5. Pokud Kupující souhlasí s obsahem objednávky, vyplní své jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující je povinen vyplnit údaje, které jsou v tomto formuláři označeny symbolem hvězdičky. Bez vyplnění těchto údajů není možné objednávku odeslat. Dále Kupující zvolí způsob platby převodem na účet nebo dobírkou. Zároveň Kupující zaškrtnutím příslušného pole potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou z tohoto místa přístupné kliknutím na odkaz „Obchodní podmínky“, včetně oznámení před uzavřením Smlouvy uvedených v odst. 1 tohoto článku, a zvolí, zda souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (newsletteru) na jeho e-mailovou adresu. Kupující si v tomto kroku může zároveň zvolit nákup jako Registrovaný uživatel Internetového obchodu nebo se do Internetového obchodu může zaregistrovat jako nový uživatel;

4.6. Pokud Kupující nepožaduje žádnou další změnu objednávky ani jím zadaných údajů, kliknutím na tlačítko „Zaplatit“, resp. „Objednávka s povinností platby“, proces objednávky ukončí s vědomím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu za objednané zboží a náklady na jeho dodání. Údaje, které Kupující uvede v objednávce, považuje Prodávající za úplné a správné. 

4.7. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím.

5. V případě, že Kupující uvede ve své objednávce jakoukoliv poznámku nebo požadavek, nestávají se taková poznámka ani požadavek součástí Smlouvy a jejich obsah není pro Prodávajícího závazný.

6. Prodávající zašle Kupujícímu bezodkladně po uzavření Smlouvy doklad o koupi a potvrzení o uzavření Smlouvy. Nedílnou součástí potvrzení o uzavření Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky Prodávajícího. Kupující souhlasí, aby mu bylo potvrzení o uzavření Smlouvy vystaveno a zasláno v elektronické podobě, čímž je nahrazena povinnost Prodávajícího poskytnout Kupujícímu potvrzení v listinné podobě. Pokud při automatickém zpracování objednávky Kupujícího dojde v elektronickém systému objednávek k chybě, která způsobí, že takto zaslané znění Smlouvy neodpovídá objednávce Kupujícího, Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu opravný e-mail potvrzující správné znění Smlouvy s upozorněním, že jde o opravené znění Smlouvy a že předchozí Smlouva je neplatná, neboť došlo k chybě v elektronickém systému.

7. Prodávající ukládá uzavřené Smlouvy a doručené objednávky v elektronické podobě a uchovává je po dobu stanovenou zákonem. Prodávající neumožňuje přístup k archivovaným Smlouvám žádné další osobě. Prodávající umožní Spotřebiteli přístup ke Smlouvě, kterou s Prodávajícím uzavřel, pokud o to Spotřebitel požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu info@namaximum.cz. V takovém e-mailu musí Spotřebitel požadovanou Smlouvu jednoznačně identifikovat, a to alespoň datem jejího uzavření, předmětem koupě a číslem příslušné objednávky.

8. V případě, že se konkrétní zboží, které je předmětem Smlouvy, již nevyrábí, nedodává, není na skladě nebo u kterého došlo k náhodnému poškození během přípravy na odeslání, má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit (tedy stornovat objednávku), a to do 7 dnů od jejího uzavření. O této skutečnosti bude Kupující bezodkladně informován. Pokud již Kupující zaplatil cenu za konkrétní zboží nebo její část, bude mu tato částka vrácena. 

9. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

V. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

1. Zboží je doručováno na adresu, kterou Kupující uvedl jako dodací adresu při vyplňování objednávky.

2. Vyzvednutí zboží osobně v sídle Prodávajícího není možné.

3. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravce uvedeného v objednávce. Prodávající neumožňuje dodání zboží prostřednictvím jiného přepravce.

4. Náklady na dodání zboží tvoří pouze cena dopravy a případná cena za dobírku. Náklady na dodání zboží platí Kupující.

5. Pokud není dodací doba uvedená při konkrétním zboží, platí, že Prodávající je povinen dodat objednané zboží nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud si Kupující objedná zboží s různou dodací dobou v rámci jedné objednávky, je dodací dobou nejdelší z nich.

6. Kupující je srozuměn s tím, že ve výjimečných případech může dojít k prodloužení dodací doby z důvodu zpoždění vzniklého z nepředvídatelných důvodů, které Prodávající nemohl ovlivnit. V případě, že Prodávající nedodá Spotřebiteli objednané zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

7. O odeslání zboží informuje Prodávající Kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování objednávky.

8. Jakékoli dodatečné náklady na dopravu, které vzniknou na základě dodatečných požadavků Kupujícího poté, co Prodávající předal zboží k přepravě, například z důvodu následné změny místa dodání Kupujícím, je povinen platit Kupující. V případě, že Kupující nepřevezme zboží při doručení a požaduje opakované doručení, snáší náklady opakovaného doručení.

9. V případě bezdůvodného nepřevzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

10. Kupujícímu se doporučuje při přebírání zboží od přepravce prohlédnout stav zásilky a v případě známek jejího zjevného poškození (roztržený či deformovaný obal apod.) její převzetí odmítnout.

VI. Platební podmínky

1. Kupující může cenu zboží a náklady na jeho dodání zaplatit některým ze způsobů, které má na výběr v rámci nabídky Internetového obchodu před uskutečněním své objednávky, a to:

1.1. Převodem na bankovní účet Prodávajícího;

1.2. Hotově při osobním převzetí zboží nebo za pomoci platby kartou, pokud takovou možnost platby nabízí Kupujícímu přepravce.

2. Uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí s tím, že faktura, případně doklad nahrazující fakturu za objednané a zakoupené zboží, mu bude ze strany Prodávajícího poskytnuta výhradně v elektronické podobě, a to zasláním na emailovou adresu, kterou Kupující uvedl při své objednávce.

3. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku je Prodávající povinen tuto povinnost splnit do 48 hodin.

VII. Odstoupení od Smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu kdykoli od okamžiku uzavření Smlouvy nejpozději do uplynutí lhůty čtrnácti dnů ode dne, kdy převezme zboží od přepravce, případně pokud je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, do čtrnácti dnů ode dne, kdy od přepravce převezme poslední dodávku zboží.

2. Právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako právo na bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

3. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, především v případě prodeje zboží v uzavřeném/zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, jakož i v případě částečného spotřebování zboží určeného ke konzumaci.

4. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy ještě předtím, než mu bude odesláno objednané zboží. V takovém případě se Spotřebitel vyhne placení nákladů na vrácení zboží Prodávajícímu, které jinak Spotřebitel nese.

5. Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel uskutečnit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, avšak v dané souvislosti se doporučuje zaslání tohoto písemného oznámení na emailovou adresu info@namaximum.cz. Obsahem odstoupení musí být alespoň jméno a příjmení Spotřebitele, ulice, číslo domu, PSČ, město, datum uzavření Smlouvy, číslo objednávky, uvedení čísla bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení platby a rozsahu, ve kterém Spotřebitel od Smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít i formulář označený jako „Formulář pro odstoupení od smlouvy“, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

6. Pokud Spotřebitel odstoupí v plném nebo částečném rozsahu od Smlouvy, je povinen zaslat zboží, ohledně kterého odstoupil od Smlouvy, Prodávajícímu na adresu FHB Group s.r.o.
c/o Green Medical Namaximum, Vídeňská 297/99, 63900, Brno, Česká republika, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy.

7. Náklady za vrácení zboží a jiné náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši Spotřebitel.

8. Prodávající vrátí Spotřebiteli veškeré peněžní prostředky, které mu Spotřebitel poskytl, tj. kupní cenu zboží, ohledně kterého Spotřebitel odstoupil od Smlouvy, a náklady na dodání zboží, bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, s výjimkou nákladů na vrácení zboží prostřednictvím kurýra při využití funkce „Vrácení“. V případě, že předmětem Smlouvy bylo více kusů zboží a Spotřebitel odstoupil od Smlouvy pouze ohledně některých z těchto kusů, Prodávající Spotřebiteli vrátí náklady na dodání pouze v tomto rozsahu, ne však náklady na dodání zbylých kusů zboží, ohledně kterých Spotřebitel od Smlouvy neodstoupil. Pokud Spotřebitel využije možnost vrácení zboží u výše uvedeného zástupce Prodávajícího, odevzdáním zboží tomuto zástupci Spotřebitel souhlasí s tím, aby zástupce přistoupil k Závazku Prodávajícího převzít vrácené zboží.

9. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu zboží, ohledně kterého Spotřebitel odstoupil od Smlouvy, ani náklady na dodání zboží dříve, než mu Spotřebitel předá příslušné zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

10. Poukázání případných slevových kupónů Kupujícímu je jednostranným právním jednáním Prodávajícího. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy ohledně zboží, na jehož úhradu použil zcela nebo zčásti slevový kupón, nemá nárok na proplacení slevového kupónu v penězích ani na jiné náhrady. Kupující má při platném odstoupení od Smlouvy právo vždy pouze na vrácení skutečně zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání zboží. 

11. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, tj. dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od Smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím, které bylo předmětem Smlouvy, vrátit i s ním související poskytnuté dárky, včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou jejich hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši rovnající se obvyklé ceně dárků.

12. Pokud je hodnota vraceného zboží snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu právo na náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

13. Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od smlouvy budou Kupujícímu výše uvedené peněžní prostředky vráceny převodem na bankovní účet, který bude oznámen Prodávajícímu. Pokud tento způsob není možný, zejména z důvodu nesprávného čísla účtu poskytnutého Kupujícím, budou peněžní prostředky Kupujícímu vráceny formou poštovní poukázky zaslané na adresu Kupujícího. 

14. Smluvní strany se uzavřením Smlouvy dohodly, že právo na odstoupení od Smlouvy náleží také Prodávajícímu, a to za níže uvedených podmínek. V případě, že si Kupující zvolí způsob platby kupní ceny za objednané zboží na dobírku, je Prodávající oprávněn odstoupit Smlouvy, pokud Kupující nepřevezme objednané zboží řádně a včas, nebo pokud je objednané zboží vráceno zpět Prodávajícímu po neúspěšném pokusu o jeho dodání Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu nákladů na přepravu, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s neúspěšným dodáním objednaného zboží.

15. Za platné odstoupení Prodávajícího od Smlouvy se považuje odeslání písemného oznámení o odstoupení na e-mailovou adresu Kupujícího.

VIII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že je zboží v okamžiku převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí Kupujícím má jakost a vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, případně chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad spotřebního zboží do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vady zboží v prvních 12 měsících od převzetí, má se za to, že vady zboží existovaly již v okamžiku převzetí zboží, pokud Prodávající neprokáže, že zboží v okamžiku převzetí vady nemělo. Pokud vyjdou vady zboží najevo po uplynutí 12 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vady zboží v okamžiku převzetí zboží neexistovaly, neprokáže-li Kupující opak. 

3. Kupujícímu se doporučuje zboží neprodleně po jeho dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho jakosti, vlastnostech a množství.

4. Pokud zboží nemá v okamžiku převzetí Kupujícím vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek, Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a v případě, že se vada týká jen součásti zboží, potom výměnu této součásti. Pokud to není možné, může Kupující odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud jde odstranit vadu bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5. Pokud Kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad, může podle své volby od Smlouvy buď odstoupit, nebo požadovat dodání nového zboží nebo výměnu součásti.

6. Pokud Kupující neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží ani neodstoupí od Smlouvy, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

7. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, zvláště v případě, že pro tuto vadu byla Kupujícímu poskytnuta sleva, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8. Práva z vady může Kupující uplatnit u Prodávajícího zasláním reklamace nebo osobním odevzdáním reklamace a vadného zboží Prodávajícímu na adrese jeho sídla, osobním odevzdáním reklamace a vadného zboží na adrese kterékoliv prodejny Prodávajícího, nebo zasláním reklamace na emailovou adresu info@namaximum.cz. Spolu s oznámením vady je Kupující povinen sdělit, jaké právo zvolil. Svou volbu není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

9. Prodávající Kupujícímu na jeho žádost vydá písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

10. Prodávající Kupujícímu potvrdí písemně, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po vyřízení reklamace Prodávající Kupujícímu písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, případně vystaví potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a toto vyřízení musí být rovněž oznámeno Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V opačném případě je Kupující, který je Spotřebitelem, oprávněn odstoupit od Smlouvy.

12. Náklady na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu Prodávající Kupujícímu proplatí v případě, že reklamace byla oprávněná.

13. V případě, že bude reklamace vyřízena dodáním nového zboží, dochází okamžikem dodání nového zboží Kupujícímu k převodu vlastnického práva k vadnému zboží na Prodávajícího. V případě, že reklamace bude vyřízena poskytnutím přiměřené slevy Kupujícímu nebo Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí příslušné peněžní prostředky na bankovní účet Kupujícího, který je Kupující povinen mu pro tyto účely sdělit. Pokud tento způsob není možný, peněžní prostředky budou Spotřebiteli vráceny formou poštovní poukázky zaslané na adresu Spotřebitele. Výjimky mohou být v odůvodněných případech projednány se zákaznickou podporou Prodávajícího. 

14. Na dárky a další bezplatně poskytnutá plnění, které jsou poskytována zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího vyplývající z vadného plnění.

IX. Alternativní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má dále právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „AŘS“). Formou AŘS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, a spory s touto Smlouvou související. Návrh na zahájení AŘS se podává k subjektu AŘS podle, kterým Česká obchodní inspekce, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře. Platforma AŘS je dostupná na internetových stránkách http://adr.coi.cz/ nebo na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

X. Registrace v Internetovém obchodě

1. Návštěvník Internetového obchodu má v rámci své objednávky nebo i mimo tuto objednávku možnost registrovat se v Internetovém obchodě a stát se tak Registrovaným uživatelem.

2. Registrace v Internetovém obchodě je podmínkou uzavření bezúplatné smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací, které spočívají ve vytvoření uživatelského účtu v Internetovém obchodě, v získání možnosti spravovat objednávky v prostředí on-line, v získání možnosti uskutečňovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů, v získání možnosti sledovat historii nákupů a v získání možnosti využívat výhody věrnostního programu Prodávajícího, tj. služeb, které by bez registrace v Internetovém obchodě nebylo možné poskytnout. Registrovaný uživatel snáší jen cenu za použití prostředků dálkové komunikace, které použije při přístupu k Internetovému obchodu a registraci. 

3. Případné komplikace při registraci v Internetovém obchodě nebo chyby spojené s uživatelským účtem může Registrovaný uživatel nahlásit Prodávajícímu, který však neodpovídá za to, že jeho systém, tedy i uživatelský účet, bude dostupný nepřetržitě, především z důvodů aktualizací a nutných oprav softwarového a hardwarového vybavení. 

4. Uživatelský účet Registrovaného uživatele je chráněn přihlašovací emailovou adresou a heslem. Za zajištění přihlašovací emailové adresy a hesla před ztrátou a zneužitím odpovídá Registrovaný uživatel.

5. Registrovaný uživatel může svůj uživatelský účet v Internetovém obchodě kdykoliv a bez jakýchkoliv omezení zrušit, tj. odstoupit od smlouvy o poskytování výše uvedených služeb. Uživatelský účet může na žádost Registrovaného uživatele zrušit i Prodávající. Postupy a práva Registrovaného uživatele podle čl. VII., VIII. a IX. těchto podmínek platí obdobně.

6. Prodávající může uživatelský účet Registrovaného uživatele zrušit, pokud Registrovaný uživatel tento účet déle než 1 rok nevyužívá nebo pokud Registrovaný uživatel hrubým způsobem poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

7. Pokud Registrovaný uživatel zadá v rozhraní Internetového obchodu jakýkoliv komentář či hodnocení k produktům Prodávajícího, platí, že Registrovaný uživatel Prodávajícímu udělil bezúplatnou licenci na zveřejnění takového komentáře či hodnocení, jakož i na jeho další úpravy a komerční použití.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kupující bere na vědomí, že při používání Internetového obchodu dochází ke zpracování jeho osobních údajů ve smyslu podmínek ochrany osobních údajů uvedených v části B této podstránky, resp. dokumentu. 

2. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetových stránkách Internetového obchodu a Kupujícímu je umožněna jejich archivace a reprodukce, a to zejména vytištěním příslušné internetové stránky, stažením a uložením souboru ve formátu Portable Document Format (pdf) nebo uložením souboru obsahující tyto obchodní podmínky, který Prodávající zašle Kupujícímu v příloze e-mailu potvrzujícího uzavření Smlouvy.

3. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Změněné podmínky Prodávající zpřístupní na stránkách Internetového obchodu. Vůči Kupujícímu je účinné vždy to znění obchodních podmínek, které je přílohou e-mailu obsahujícího vyhotovení Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. V případě, že některá část těchto obchodních podmínek bude neplatná nebo v rozporu s právním řádem České republiky, ostatní ustanovení zůstávají touto neplatností nedotčena.

5. Přílohou těchto obchodních podmínek je Formulář pro odstoupení od smlouvy.

6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023.

ČÁST B: PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto podmínek se rozumí:

„Správcem“ společnost Green Medical s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 02305348, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 218013, emailový kontakt: info@namaximum.cz, telefonický kontakt: 735888696.; „Subjektem údajů“ osoba, která Správci poskytuje své osobní údaje na níže uvedené účely, zejména návštěvník webových stránek Správce, zákazník Správce nebo zájemce o zaměstnání u Správce; „Internetovým obchodem“ obchod Správce na stránkách www.namaximum.cz; „Nařízením“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR); „Zákonem“ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona o zpracování osobních údajů připravovaného v době zveřejnění těchto podmínek.

II. Zpracování osobních údajů pro účely vyřizování objednávek

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění smlouvy založené objednávkou, kterou Subjekt údajů uskuteční v Internetovém obchodě Správce, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Subjektu údajů. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Správce, tj. minimálně po dobu 10 let z důvodu povinné archivace účetních dokladů. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat přepravu zboží, správu objednávek reklamací či odstoupení od Smlouvy, webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem. Možnost nákupu v Internetovém obchodě není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.

III. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletteru

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely zasílání informací o produktech, službách, novinkách a akcích (newsletter), jsou: emailová adresa Subjektu údajů. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je 

a) oprávněný zájem Správce spočívající v propagaci svého zboží poté, co Subjekt údajů uskuteční nákup v Internetovém obchodě Správce, kdy k zasílání newsletteru dochází v souladu ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti. Subjekt údajů má přitom možnost zrušit odběr newsletteru při uskutečnění objednávky a následně kdykoli po kliknutí na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce,

b) souhlas Subjektu údajů , který není existujícím zákazníkem Správce, udělený ve smyslu § 5 odst. 5 Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zasílání newsletteru Správce, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. 

Spracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce, správu newsletterových kampaní, případně zpracovatel, který Správci poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Newsletter není primárně určen pro Subjekty údajů mladší 16 let.

IV. Zpracování osobních údajů pro účely registrace v Internetovém obchodě

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací, které spočívají ve vytvoření uživatelského účtu v Internetovém obchodě, v získání možnosti spravovat objednávky v prostředí on-line, v získání možnosti uskutečňovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů, v získání možnosti sledovat historii nákupů a v získání možnosti využívat výhody věrnostního programu Prodávajícího, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Subjektu údajů. Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o využívání služeb spojených s registrací v Internetovém obchodě, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Možnost registrace v Internetovém obchodě není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.

V. Zpracování osobních údajů při hodnocení nákupů v Internetovém obchodě a používání cenových porovnávačů

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracuje pro účely zveřejnění Subjektem údajů zadaného hodnocení nákupu v anonymizované podobě, jsou: jméno či přezdívka, emailová adresa a hodnocení nákupu Subjektu údajů, přičemž zveřejněny budou pouze jméno či přezdívka. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Správce, který spočívá v ověřování spokojenosti zákazníků za účelem zlepšování zboží a služeb Správce pro další zákazníky. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zveřejnění hodnocení jeho nákupu. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zejména zpracovatel, který Správci poskytuje technické řešení pro získávání hodnocení nákupů, a který tato hodnocení pro Správce sám veřejňuje, především provozovatel internetového porovnávače cen. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Formulář určený pro hodnocení nákupu v Internetovém obchodě není primárně určen pro Subjekty údajů mladší 16 let.

VI. Používání souborů cookies

Co jsou cookies a jak fungují?

Cookies jsou malé soubory, které do počítače, mobilu nebo tabletu Subjektu údajů posílají a ukládají webové stránky, které tento subjekt navštěvuje. Soubory cookies se ukládají do složky příslušného
internetového prohlížeče, který při prohlížení webových stránek Subjekt údajů používá. Při opakované návštěvě těchto webových stránek internetový prohlížeč Subjektu údajů znovu načte uložené soubory cookies a odešle je zpět webové stránce nebo prvku, který původní soubor cookie vytvořil. Tím je obvykle zajišťována správná funkčnost těchto webových stránek.

Jak soubory cookies používá Správce?

Správce používá cookies za účelem zajištění řádné funkčnosti těchto webových stránek (tzv. Essential cookies), soubory cookies pro analytické účely v zájmu neustálého zlepšování nastavení těchto webových stránek a dále soubory cookies pro účely zobrazování reklamy - v tom také spočívá právní zájem provozovatele těchto stránek , který je právním základem zpracování cookies. Data, která Správce zpracovává na základě souborů cookies, jsou anonymní a nejsou spojovány s žádnou konkrétní osobou.

Jak je možné používání souborů cookies nastavit a zakázat?

Soubory cookies si může každý Subjekt údajů spravovat ve svém internetovém prohlížeči. Různé internetové prohlížeče mají různé postupy pro zakázání nebo povolení souborů cookies, které se obvykle nacházejí v nabídce Možnosti nebo Nástroje. Přímo v internetovém prohlížeči tak má Subjekt údajů možnost spravovat cookies týkající se základních funkcí, zlepšování webové stránky, přizpůsobování a reklamy. Zakázání souborů cookies může však způsobit, že používání některých základních funkcí těchto webových stránek nebude možné.

Jak dlouho si Správce ponechává získané informace?

To, jak dlouho si získaná data Správce ponechává, závisí vždy na příslušném typu cookies. Platnost souborů typu session cookies vyprší hned po zavření internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookies, včetně lokálně přístupných objektů, mohou mít platnost i několik měsíců. 

Green Medical s.r.o.

Příloha č. 1: Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy


Způsob dodání zboží a ceny za dopravu

V případě, že není stanoveno jinak, zboží v rámci České republiky expedujeme kurýrní službou, nebo prostřednictvím České pošty.

Zásilky odeslané kurýrní službou jsou obvykle doručovány následující pracovní den po odeslání. Doručení prostřednictvím České pošty obvykle trvá 2-3 pracovní dny.

O aktuálním stavu Vaší objednávky Vás budeme informovat e-mailem.


CENY DOPRAVY PRO ČR JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

Přepravní služba

Cena dopravy (při objednávce do 1999CZK)

Cena dopravy (při objednávce nad 2000CZK)

Kurýr PPL

79 CZK

ZDARMA

Česká pošta Expres (pouze platba předem)

79 CZK

ZDARMA


Balné - ZDARMA

Náklady na balení zboží hradíme při každé objednávce za Vás.


Způsoby platby

1. Na dobírku

Platba za balík probíhá až při doručení Vámi objednané zásilky. Dobírku platíte v hotovosti při doručení zboží kurýrem.

2. Bankovní převod

Po přijetí objednávky Vám zašleme e-mail s platebními údaji, na jejichž základě předem uhradíte příslušnou částku bezhotovostně - bankovním převodem na náš účet.


CENY PLATEB PRO ČR JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:


Platba převodem na účet

Platba na dobírku*

ZDARMA

+ 25 CZK

* platbu na dobírku je možné uskutečnit pouze při výběru dopravy prostřednictvím kurýrní služby PPL. Při výběru České pošty na dobírku neposíláme!